Our realizations list


EDF Polska S.A (dawniej Elektrociepłownie Wybrzeże)

EDF Polska S.A.

Our realizations list

 • Przystosowanie Elektrociepłowni Gdańskiej do pracy bezskładowiskowej
 • Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie instalacji podawania biomasy do kotłów Elektrociepłowni Gdyńskiej
 • Budowa stacji tankowania sprzętu ciężkiego i lokomotyw wraz ze stanowiskiem mycia w EC Gdynia
 • Projekt, dostawa i montaż kompletnych stacji chłodzenia wodorem generatorów prądu dla bloków Nr 3, 4, 5 (lata 2006-2008)
 • Remonty generalne kotła K-7 w EC Gdańsk (typ OP-230) – 2010 i 2012 rok
 • Remont generalny kotła K-9 (OP-230) w EC Gdańsk – 2009 rok
 • Remont generalny kotła K-6 w EC Gdynia – 2012 rok
 • Prace przy ciśnieniowej kotła K-6 w EC Gdańsk oraz kotłów K6 i K-7 w EC Gdynia (typ OP-230)
 • Remont i modernizacja palników pyłowych kotła Nr 6 (OP-230) w Elektrociepłowni Gdyńskiej
 • Modernizacja kotła parowego K1 (typ OP-380) w elektrociepłowni w Krakowie
 • Remont elektrofiltrów kotłów typu HKE kotłów Nr 6 i 7 w Elektrociepłowni Gdyńskiej
 • Modernizacja podestów zwałowarek węgla ZOS 67/68 w Elektrociepłowni Gdyńskiej w ramach poprawy warunków BHP
 • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynków nawęglania w Elektrociepłowni Gdańskiej
 • Adaptacja wiaty magazynowej na pomieszczenie garażowe wózków akumulatorowych
 • Prace remontowe, modernizacyjne i konserwacyjne taśmociągów i rządzeń na instalacjach nawęglania w Elektrociepłowni Gdańskiej
 • Prace remontowe urządzeń tj. chłodnic oleju turbinowego, zbiorników oleju, podgrzewaczy, rozprężaczy związane z rewizjami UDT w Elektrociepłowni Gdańskiej
Port Gdynia

Port Gdynia

Our realizations list

Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.

Our realizations list

 • Prace związane z uwolnieniem terenu dla Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) na terenie Elektrociepłowni Gdańsk
MICHELIN POLSKA S.A.

MICHELIN POLSKA S.A.

Our realizations list

 • Dostawa, montaż i uruchomienie stacji redukcyjno-schładzająceych 9,0/1,7 MPa Nr 1,2,3 dla kotłów OP-70 w elektrociepłowni na terenie zakładu w Olsztynie
 • Wykonanie instalacji rurociągów parowych o ciśnieniu 0,8 i 0,3 Mpa wraz ze stacjami redukcyjnymi na stacji wody gorącej
 • Wykonanie podziemnego kanału technologicznego w rejonie kotłowni wraz z przenośnikami taśmowymi żużla
 • Prace serwisowe w latach 2006–2014 przy kotłach parowych OP-70, wodnych WR-25, rurociągach technologicznych, wymiennikach, zbiornikach, pompach, itp.
 • Wymiana osuszacza powietrza wraz z przyległymi instalacjami
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Our realizations list

KP POMORZE S.A.

KB POMORZE S.A.

Our realizations list

This website uses cookie files. If you want to block them, you have to change the browser's settings, but some functionalies of this website might be unavailable.

I accept